วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม กาลาเทีย 3:1-5 “ประสบการณ์”

คริสตจักรในแคว้นกาลาเทีย ไม่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังความจริงเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ และการอัศจรรย์ต่างๆ มากมายด้วย

Q1 ทำไมประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ และการอัศจรรย์ต่างๆ มากมายจึงไม่สามารถช่วยให้พี่น้องคริสเตียนในแคว้นกาลาเทียติดตามพระเยซูคริสต์ได้? (ดูข้อ 1, 2, 5 ประกอบ)
Q2 คุณติดตามพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ตายไถ่บาปบนไม้กางเขนแทนคุณ หรือ เพราะพระองค์ทำให้คุณมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ ได้เห็นการอัศจรรย์ (ดูมัทธิว 7:21-23 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *