วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม กาลาเทีย 3:6-14 “โดยความเชื่อ”

เปาโลใช้เรื่องราวของอับราฮัมซึ่งได้ชื่อว่า “บิดาแห่งความเชื่อ” เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อ ความชอบธรรม และพรที่มีมาผ่านผู้ที่เชื่อ รวมทั้งแผนการแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ทุกคน

Q1 ชีวิตของอับราฮัมช่วยให้เราเห็นถึงแผนการแห่งความรอดที่มีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนอย่างไร? (ดูข้อ 7, 8, 9, 14 ประกอบ)
Q2 คุณได้รับพร (ความรอด) ผ่านมาทางอับราฮัม คุณจะส่งพร (ความรอด) ไปยังผู้อื่นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *