วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม กาลาเทีย 3:15-20 “ธรรมบัญญัติ”

เปาโลชี้ให้เห็นถึงลำดับความเป็นมาของพระสัญญาที่มีผ่านมาทางอับราฮัมและพงศ์พันธ์ของท่าน และธรรมบัญญัติที่มีมาหลังการปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ หลังจากรอคอยอยู่ 340 ปี โดยที่อิสราเอลได้รับบัญญัติ 10 ประการที่ภูเขาซีนาย (อพยพ 12:40, 20:1-17) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ธรรมบัญญัตินั้นมีมาภายหลังพระสัญญา เพื่อจะเสริมสร้างพระสัญญาให้สมบูรณ์

Q1 เปาโลได้ชี้ถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติเพื่อประโยชน์ในด้านใด? (ข้อ 19)
Q2 คุณคิดว่า การรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า มีส่วนช่วยให้คุณเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *