วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม กาลาเทีย 4:1-7 “อับบา”

การต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต ไม่เพียงแต่จะทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า รอดพ้นจากการพิพากษา และมีชีวิตใหม่แล้ว ยังทำให้เรามีฐานะใหม่คือ การเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย

Q1 เปาโลใช้ภาพการเป็น “ทาส” และการเป็น “บุตร” / “ทายาท” เพื่อช่วยให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า การที่คุณสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” หรือ “คุณพ่อ” นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *