วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม กาลาเทีย 6:1-10 “ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่”

เปาโลเน้นถึงชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการได้เข้าสุหนัต หรือไม่ได้เข้าสุหนัต (6:15) เพราะชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ และกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อ

Q1 เปาโลให้หลักการอย่างน้อย 3 ประการในการดำเนินชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ดังนี้คือ? (ข้อ 2, 4, 9)
Q2 คุณกำลังหว่านอะไรอยู่ในชีวิตของคุณ? และสิ่งที่คุณกำลังจะเก็บเกี่ยวในอนาคตคือสิ่งใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *