วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม สดุดี 103:1-2 “อย่าลืม”

การสรรเสริญพระเจ้า เป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่เสมอในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า  และผู้เขียนสดุดีบทนี้ ก็รู้ถึงความจริงในเรื่องนี้ ดังนั้นเมื่อเขามองย้อนไปในชีวิตของเขา เขาจึงอดไม่ได้ที่จะต้องสรรเสริญพระเจ้า

Q1 จากประโยค “ทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า” และ “อย่าลืมพระราชกิจอันมีคุณทั้งสิ้น” สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีในการสรรเสริญพระเจ้าของผู้เขียนอย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวน “พระราชกิจอันมีคุณ” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *