วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม สดุดี 103:3-6 “พระคุณ”

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “พระคุณ” หมายถึง “การได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ” ส่วน “พระเมตตา” หมายถึง “การไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ ช่วยให้คุณเห็นภาพของ “พระคุณ” และ “พระเมตตา” มากขึ้นอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “ของดี” ที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ? อธิษฐานสรรเสริญพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *