วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม สดุดี 103:19-22 “ทรงครอบครอง”

ผู้เขียนไม่เพียงแต่เรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้บรรดาฑูตสวรรค์ร่วมสรรเสริญพระเจ้าด้วย เพื่อจะยืนยันและแสดงถึง การครอบครองของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

Q1 ผู้เขียนมีเหตุผลอะไรที่ต้องการให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงการครอบครองของพระเจ้า? (ดูข้อ 20-21 ประกอบ)
Q2 คุณยังไม่ได้ให้พระเจ้าครอบครองชีวิตในเรื่องใดหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณยอมจำนนกับพระองค์ในทุกๆ เรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *