วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2 พงศ์กษัยริย์ 18:1-8 “เลือกได้”

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นสำนวนสุภาษิตไทย ที่มีความหมายว่า ลูกๆ มักจะเลียนแบบพ่อแม่ และมีชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากพ่อแม่ ซึ่งเฮเซคียาห์ได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเลือกที่จะเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้น

Q1 อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้เฮเซคียาห์เลือกที่จะดำเนินชีวิตแตกต่างจากกษัตริย์อาหัสซึ่งเป็นพระบิดา? (ดูข้อ 5, 6, 7 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณจะนำตัวอย่างของเฮเซคียาห์ไปใช้อย่างไรในการตัดสินใจของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *