วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 19:1– 19 “คลี่จดหมาย”

โดยปกติในการทำสงครามกันนั้น จะไม่ลงมือต่อสู้กันทันที แต่จะมีการส่งทูตมาเจรจาต่อรองกันก่อน ส่งจดหมายไปบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าเมืองใดเมืองหนึ่งยอมแพ้ ก็จะไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อ รับชาเคห์ซึ่งเป็นผู้ส่งสารของเซนนาเคอริบ ได้ส่งสารมายังเฮเซคียาห์ จนทำให้เฮเซคียาห์ต้องนำจดหมายนั้นมาคลี่ออกต้องหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าในพระวิหาร

Q1 การที่เฮเซคียาห์คลี่จดหมายออกต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า พระองค์ต้องการจะสื่อสารอะไรกับพระเจ้า? (ดูข้อ 1, 3, 15, 19 ประกอบ)
Q2 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” ฟีลิปปี 4:6-7 ใช้เวลานี้อธิษฐานฝากเรื่องที่คุณกังวลกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *