วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ปฐมกาล 2:4-25 “คู่อุปถัมภ์”

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคน ทั้งผู้ชาย และผู้หญิงตามพระฉายาของพระองค์ และพระองค์ทรงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง นั้นคือการสร้างครอบครัว มีลูกมีหลาน และดูแลโลกใบนี้ (ปฐมกาล 1:26-28)

Q1 อะไรคือเหตุผลหลักจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้ชาย และผู้หญิง? (ดูข้อ 15, 18, 20 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับชีวิตครอบครัวในอนาคต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *