วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ปฐมกาล 2:4-25 “สร้างครอบครัว”

การแต่งงานอาจจะเป็นเรื่องของ คนสองคนที่ตกลงแต่งงานกัน โดยการยินยอมพร้อมใจของครอบครัว และเป็นเรื่องของสองครอบครัวที่เข้ามาเป็นญาติกัน แต่เรื่อง “การสร้างครอบครัว” เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาโดยเฉพาะ

Q1 คุณคิดว่า การที่พระคัมภีร์บอกว่า ผู้ชายจึง “ละบิดามารดาของตน” ไปผูกพันอยู่กับภรรยานั้น มีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างครอบครัวใหม่?
Q2 ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณได้สร้างครอบครัวอย่างไร?  ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงาน / เป็นคนในครอบครัวของคู่สมรส คุณจะระมัดระวังชีวิตของคุณอย่างไรที่จะไม่เข้าไปเป็นมือที่สาม และทำให้การสร้างครอบครัวของคนอื่นสะดุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *