วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม มาลาคี 4:1-6 “รอคอย”

ถ้าเราอ่านหนังสือมาลาคีจนจบ เราจะพบว่า หนังสือมาลาคีเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นหลังจากที่พระวิหารได้ถูกสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ เขียนหลังฮักกัยกับเศคาริยาห์นั้นเอง เพราะเนื้อหาก็ยังมีความใกล้เคียง และคล้ายคลึงกับเนื้อหาในหนังสือฮักกัย และเศคาริยาห์มาก ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ชนชาติอิสราเอลยังคงเดินอยู่กับที่ ไม่ได้ยินดียินร้ายกับคำเตือนของพระเจ้า ใช้ชีวิตตามใจตนเอง  โดยเหตุนี้เองจึงทำให้พระเจ้าเงียบ ไม่ตรัสอะไรกับอิสราเอลอีกเลยเป็นเวลาถึง 400 ปี ก่อนจะถึงยุคพระคัมภีร์ใหม่

Q1 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไรที่จบพระคัมภีร์เดิมเล่มสุดท้าย ด้วยการให้อิสราเอล “รอคอยพระมาซีฮา หรือ พระผู้ช่วยให้รอด”(ข้อ 5-6)?
Q2 วันนี้เราไม่ต้องรอพระมาซีฮาอีกต่อไป เพราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่มีมาในพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *