วันเสาร์ที่ 22 กันยายน สดุดี 46:1-11 “การเปลี่ยนแปลง”

ความกลัวบางครั้งเกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต จนเราปรับตัวไม่ทัน ไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร บางทีเป็นการสูญเสียคนที่รักอย่างกะทันหัน โดนปลดออกจากงานโดยไม่รู้ตัว เจ็บป่วยจนต้องนอนอยู่โรงพยาบาล ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนเดิมได้ เป็นต้น เหมือนกับผู้เขียนสดุดีบทนี้ที่ใช้ภาพของแผ่นดินไหว คลื่นใหญ่ในทะเล ความอลม่านของสงคราม บอกถึงความหวาดกลัวจากการเปลี่ยนแปลง

Q1 คำแนะนำในข้อ 1 และ ข้อ 10 ช่วยให้ผู้เขียนหลุดพ้นจากความกลัวที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าประทานความสงบในใจให้กับคุณ เพียงพอที่จะชนะความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และจงจำไว้ว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *