วันจันทร์ที่ 24 กันยายน กิจการ 13:13-43 “เมืองอันทิโอก แคว้นปิสิเดีย”

เมืองอันทิโอกเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในแค้วนปิสิเดีย เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมัน  และเมืองนี้เป็นที่มีคนยิวอาศัยอยู่มากที่สุด ดังนั้นจะไม่แปลกใจที่พระคัมภีร์บันทึกว่า เปาโลและพวกของท่านเดินทางเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันสะบาโต (ข้อ 14)

Q1 สิ่งที่เปาโลทำที่เมืองอันทิโอกแตกต่างจากที่เกาะไซปรัสอย่างสิ้นเชิง เปาโลใช้เวลาเป็นเวลานานในการที่อธิบายพระคัมภีร์โดยเริ่มตั้งแต่การเป็นทาสในอียิปต์ การเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ยุคผู้วินิจฉัย ซามูเอล ยุคกษัตริย์ซาอูล ดาวิด ก่อนที่จะมาจบที่พระเยซูคริสต์ โดยอ้างถึงยอห์นผู้ให้บัพติสมา และคำพยากรณ์ต่างๆ ที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ คุณคิดว่า ทำไมเปาโลจึงทำเช่นนั้น? (ดูข้อ 16, 26, 42-43 ประกอบ)
Q2 ในการประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องเรียนรู้ที่จะประกาศเหมือนที่เขียนไว้ใน โคโลสี 4:5-6 ว่า “จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *