วันศุกร์ที่ 28 กันยายน กิจการ 16:6-15 “เมืองฟีลิปปี I”

เมืองฟีลิปปีเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันที่ตั้งอยู่ในแคว้นมาซิโดเนีย โดยชื่อเมืองถูกตั้งให้เป็นเกียรติแก่ฟีลิปแห่งมาซีดอน โดยเมืองนี้ก็คล้ายๆ กับเมืองอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน คือมีการผสมผสานกันในด้านความเชื่อที่หลากหลาย จนมีคำกล่าวในเวลานั้นว่า “ศาสนาทุกศาสนาก็นำไปถึงพระเจ้าเหมือนกันทั้งนั้น”

Q1 การที่เปาโลเชื่อฟังพระเจ้าไม่ไปประกาศที่แคว้นเอเชีย แต่ไปประกาศที่แคว้นมาซิโดเนียตามการทรงนำของพระเจ้า ผลที่ตามมาคือ? (ดูข้อ 14-15 ประกอบ)
Q2 การเชื่อฟังนำมาซึ่งผลดีเสมอ ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะเชื่อฟังพระองค์ โดยเฉพาะในการประกาศข่าวประเสริฐ โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของคุณ และขยายไปยังคนที่คุณรู้จัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *