เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 9 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 16:1-21

พระเจ้าทรงเปิดเผยการลงโทษที่จะมาถึงคนยูดาห์อย่างชัดเจน และบอกถึงเป้าหมายสุดท้ายของการลงโทษคือ “ให้รู้ว่า มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว นั้นคือ พระเยโฮวาห์” (ข้อ 21) คุณคิดว่า การที่รู้ว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว จะส่งผลให้คนยูดาห์เลิกทำบาปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *