สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 8 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณจำเริญ

ชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้าผจญทุกสิ่ง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู แด่พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควร สรรเสริญพระเยซู พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า

อ่านพระวจนะ
: “สุภาษิต 31:10-31” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: สตรีที่สร้างสาวก/สร้างสัมพันธ์/ร่วมรับใช้ “ลูกา 8:1-3; มาระโก 15:40-41; มัทธิว 27:55-56” อ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
รายการพิเศษ : อธิษฐานเผื่อคุณแม่
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *