วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม ฮีบรู 10:19-25 “วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”

พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ การพิพากษาที่จะเกิดขึ้น การสิ้นสุดของโลกใบนี้ เพื่อจะเกิดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว จนไม่สามารถทำอะไรได้เลย เก็บตัว ปลีกตัวเองจากสังคม ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างกระตือรือร้น และมีความสุขร่วมกับผู้อื่น

Q1 ผู้เขียนฮีบรูหนุนใจเราอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้? (ดูข้อ 19, 22, 23, 24, 25 ประกอบ)
Q2 คุณจะหนุนใจพี่น้องในคริสตจักร คนที่คุณรักอย่างไร ในการดำเนินชีวิตวันนี้ คิดถึงใครสักคนที่คุณอยากจะหนุนใจเขา และใช้เวลากับคนคนนั้นในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *