วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม ฟีลิปปี 1:12-18 “เพื่อพระคริสต์”

เปาโลได้เล่าถึง สถานการณ์ของตนเองที่ติดคุกอยู่ที่กรุงโรม และสาเหตุใหญ่ๆ 2 สาเหตุที่ทำให้ติดคุกคือ 1.การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 12)  และ 2.การถูกใส่ร้ายจากคนที่บอกว่า เป็นคริสเตียนและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เหมือนกัน แต่มีท่าทีในการประกาศที่แตกต่างกัน (ข้อ 15-17) ซึ่งเปาโลได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ

Q1  เปาโลมีท่าที / ทัศนคติ / การตอบสนองต่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 13, 14, 18 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “จองจำเพื่อพระคริสต์” และ “ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดี” เกี่ยวข้องกันอย่างไร? และมีผลกับชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *