วันอังคารที่ 16 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:12-16 “เส้นทางแห่งความเชื่อ”

ในวงการกีฬามีคำกล่าวไว้ว่า “การเป็นแชมป์ไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่เรื่องที่ยากกว่าคือ การรักษาแชมป์”เช่นเดียวกับการเป็นคริสเตียน ที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยในการเป็นคริสเตียน แต่เราอาจจะต้องยอมสูญเสียทุกสิ่งเพื่อรักษาการดำเนินแบบชีวิตคริสเตียน และยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ ซึ่งถ้าอาศัยสติปัญญาและกำลังของตัวเราเอง คงจะเป็นไปได้

Q1  ดูเหมือนว่า เปาโลเองก็ใช้กำลังของท่านเองในการรักษาความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพราะท่านใช้คำว่า “ลืมสิ่งที่ผ่านมา” “บากบั่นมุ่งไป” “โน้มตัวไปข้างหน้า” “ฉวยไว้เป็นของตน” แต่จากประโยคที่ว่า “อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์” และ “ได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ” สะท้อนให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์มีส่วนในชีวิตที่เติบโตของเปาโลอย่างไร?
Q2  จากข้อ 16 ที่ว่า “แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป” ในเส้นทางชีวิตแห่งความเชื่อของคุณ คุณอยู่ใกล้หรือไกลจากเส้นชัยมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *