วันพุธที่ 17 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:17-21 “ปลาเป็น & ปลาตาย”

ปลาเป็นสัตว์ที่ว่ายทวนน้ำ เพราะนั่นคือธรรมชาติของมัน ซึ่งบ่งบอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่ หากเมื่อไหร่มันปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำ ก็เปรียบ เป็นปลาที่ตายแล้ว การดำเนินชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน เราจะต้องว่ายทวนกระแสค่านิยมของสังคมที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ และการดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากหลักคำสอนในพระคัมภีร์ ซึ่งเปาโลเรียกคนที่ดำเนินชีวิตตามอย่างโลกนี้อย่างรุนแรงว่า “เป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์” (ข้อ 18)

Q1  เปาโลบอกถึงปลายทางของคนที่ดำเนินชีวิตแบบตามใจตัวเอง และตามแบบอย่างของพระคริสต์อย่างไร?
Q2  ในชีวิตของคุณ คุณให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ หรือคุณให้กระเพาะ (ความอยาก / ความต้องการของตัวเอง) เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *