วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-26 “อย่าลืม”

Q1  ให้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้สัก 2-3 รอบ ช้าๆ พร้อมกับจินตนาการว่า ตนเองเป็นหนึ่งในชนชาติอิสราเอลที่กำลังจะเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา หลังจากที่ต้องเดินทางวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลือกคุณให้เป็นหนึ่งในประชากรของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *