วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน อพยพ 2:1-10 “โมเสส”

โมเสสคือ คนที่พระเจ้าทรงเรียกเพื่อจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ เพราะเสียงร้องคร่ำครวญนั้นดังขึ้นไปถึงพระเจ้า (อพยพ 2:23-25) ซึ่งเราพบว่า พระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของโมเสสตั้งแต่ที่ท่านเกิดมา

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพ่อแม่ของโมเสส จึงซ่อนโมเสสไว้นานถึงสามเดือน จนกระทั่งยอมนำโมเสสไปลอยทิ้งในแม่น้ำไนล์? (ดู ข้อ 1, 4 และ ฮีบรู 11:23 ประกอบ)
Q2  ใน เอเฟซัส 1:4ก เขียนไว้ว่า “ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของคุณอย่างไรในการรับใช้พระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *