วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน ลูกา 14:25-35 “สละสิ่งสารพัด”

พระเยซูคริสต์ยังใช้ภาพการแบกไม้กางเขน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงการยอมเสียสละทุกสิ่งที่มีอยู่ เพื่อจะติดตามและเป็นสาวกของพระองค์ และพระองค์ทรงเรียกร้องให้คนที่ติดตามพระองค์จะต้องคิดให้ดี

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกร้องให้สละสิ่งสารพัดก่อนที่จะแบกกางเขนติดตามพระองค์ เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ยอมเสียสละอะไรบ้าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ไม่ดี เพื่อจะแบกกางเขนติดตามพระเยซูคริสต์ และเป็นสาวกของพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *