วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน กาลาเทีย 3:1-14 “แผนการของพระเจ้า”

เปาโลได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องที่เมืองกาลาเทียซึ่งเป็นคนต่างชาติ เนื่องจากมีคริสเตียนบางคนที่เป็นคนยิวมาสอนว่า พวกเขาซึ่งเป็นคนต่างชาติจะต้องเข้าสุหนัตและรักษาธรรมบัญญัติของชาวยิวควบคู่ไปกับความเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยจึงจะได้รับความรอดที่สมบูรณ์ การตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่มาภายหลังไม่มีความสำคัญเท่ากับการเข้าสุหนัตและการรักษาธรรมบัญญัติ

Q1  เปาโลได้ให้เหตุผลอย่างไรที่ยืนยันว่า ไม้กางเขนเป็นแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า? (ดู ข้อ 1-3, 13-14 ประกอบ)
Q2  ใน โคโลสี 1:20 เขียนไว้ว่า “และโดยพระองค์ (พระเยซูคริสต์) ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” ช่วยให้คุณมั่นใจในแผนการแห่งความรอดที่มีมาผ่านไม้กางเขนในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *