วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน กาลาเทีย 2:15-21 “ตรึงตัวเอง”

การตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่จะปลดปล่อยเราจากความผิดบาป ยังเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์เดช ที่ทำให้ชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าด้วย

Q1  ทำไมการตรึงตัวเองไว้กับพระคริสต์จึงเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง? (ดู ข้อ 16, 20-21 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำหลักการจาก “การตรึงตัวเองไว้กับพระคริสต์” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *