วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 1 โครินธ์ 1:18-31 “เรื่องโง่ & ฤทธิ์เดช”

เปาโลได้อธิบายความคิดของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไว้อย่างน่าสนใจว่า พวกเขามองกางเขน (การตายของพระเยซูคริสต์) เป็นเรื่องโง่ (ข้อ 18, 23) และเหมาะสมสำหรับคนที่ไม่มีปัญญา คนโง่เขลา คนอ่อนแอ  คนต่ำต้อย คนที่ไม่ค่อยสำคัญ (ข้อ 26-31)

Q1  เปาโลมองเรื่องของไม้กางเขนอย่างไรบ้าง? (ดู ข้อ 18, 24 ประกอบ) ทำไมท่านจึงคิดเช่นนั้น?
Q2  คุณมีโอกาสได้เล่าเรื่องไม้กางเขนให้คนที่คุณรู้จัก แต่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเล่าเรื่องไม้กางเขนให้คนเหล่านั้นฟัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *