วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม ลูกา 1:46-49 “ผาสุก”

มารีย์อาจจะไม่แน่ใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่า เธอจะตั้งครรภ์ แต่มาวันนี้ทุกอย่างเป็นตามที่พระเจ้าบอกทุกประการ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ลองจินตนาการว่า ในจิตใจของนางมารีย์รู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อนางถูกเรียกว่า “ผาสุก”?
Q2  อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมสำหรับคริสตมาสที่จะมาถึงในปีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *