วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ลูกา 1:68-75 “พระเจ้าของอิสราเอล”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ เศคาริยาห์ไม่เพียงแต่จะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ที่มีมาจากพระเจ้าเท่านั้น แต่ท่านยังสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเป็น “พระเจ้าของอิสราเอล” ด้วย

Q1  เศคาริยาห์ ได้สรรเสริญพระลักษณะของพระเจ้าในแง่มุมใดบ้าง?
Q2  พระลักษณะของพระเจ้าที่เศคาริยาห์บรรยายออกมา ช่วยหนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *