วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ลูกา 1:76-79 “ยอห์น”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ เศคาริยาห์ได้เริ่มต้นพูดถึงบุตรชายที่เกิดมานั้นก็คือ ยอห์น พร้อมทั้งบรรยายถึงเป้าหมายที่พระเจ้าให้ยอห์นมาเกิด

Q1  อะไรคือ เป้าหมายที่พระเจ้าทรงให้ยอห์นมาเกิดในโลกใบนี้?
Q2  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าทรงเรียกคุณให้บังเกิดใหม่ เป็นสาวกติดตามพระองค์ พระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *