วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม ลูกา 2:25-32 “เป็นสุข”

สิเมโอนเป็นอีกคนหนึ่งที่รอคอยพระมาซีฮา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระเป็นเจ้า (ลูกา 2:26)

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้สิเมโอนมีความสุข และพร้อมที่จะตายตาหลับเสียทีหนึ่ง?
Q2  “เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว” อธิษฐานขอให้คริสตมาสปีนี้จะเป็นคริสตมาสที่มีความหมายสำหรับชีวิตของคุณ ให้คุณได้เห็น “พระเยซูคริสต์” อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *