วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 1 โครินธ์ 13:1-13 “นิยามของความรัก”

ในโลกนี้อาจจะมีนิยามความรักมากมาย แตกต่างกันไปตามความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งพระคัมภีร์เองก็ให้นิยามความรักที่แตกต่างออกไป และน่าจะเป็นมาตรฐานสำหรับมุมมองในเรื่องความรักของเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า

Q1  พิจารณาดูว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายคุณลักษณะของความรักไว้อย่างไรบ้าง? (ดู ข้อ 4-8,13ประกอบ)
Q2  จากคุณลักษณะความรักที่กล่าวมา คุณอยาก “มี” คุณลักษณะความรักแบบใด มากที่สุด? ทำไม?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *