วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม ยอห์น 21:15-19 “เจ้ารักเราหรือ?”

พระเยซูคริสต์ถามเปโตรถึง 3 ครั้งว่า “เจ้ารักเราหรือ?” ซึ่งเปโตรก็ตอบกลับทั้ง 3 ครั้งว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็มอบหมายงานให้กับเปโตรคือ “การเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์” ซึ่งเปโตรก็รับปากและติดตามพระองค์ไป

Q1  เปโตรตอบสนองต่อความรักของพระเยซูคริสต์ และรับปากที่จะเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์นานแค่ไหน? (ดู ข้อ 18-19 ประกอบ)
Q2  เมื่อคุณบอกว่า คุณรักพระเจ้า คุณพร้อมไหมที่จะรักพระองค์ตลอดชีวิตของคุณ ไม่ใช่แค่เวลาที่คุณมีความทุกข์ใจ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *