วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 1 ซามูเอล 7:2-17 “ผู้วินิจฉัย”

ซามูเอลได้เริ่มงานรับใช้พระเจ้าในฐานะของผู้วินิจฉัยของพระเจ้า ที่คอยสอน ตักเตือนว่ากล่าว หนุนใจ และแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชนชาติอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะยึดมั่นอยู่ในทางของพระเจ้า ไม่หลงไปนมัสการพระอื่น ซึ่งเป็นความผิดบาป ซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ภาพรวมด้วยว่า ซามูเอลได้วินิจฉัยชนชาติอิสราเอลตลอดชีวิตของท่าน (ข้อ 15)

Q1  เมื่อประชาชนหันกลับมาหาพระเจ้าเพราะคำวินิจฉัยของซามูเอล ประชาชนได้อดอาหารสารภาพบาป แต่ดูเหมือนว่ามีอุปสรรคมาขัดขวางคือ กองทัพฟีลิสเตียยกทัพมาเพื่อจะโจมตี พระเจ้าช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลอย่างไร? (ดู ข้อ 8-11 ประกอบ)
Q2  “เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก” (สดุดี 51:17) มีสิ่งใดที่พระเจ้ากำลังวินิจฉัยใจของเราหรือไม่ ใช้เวลานี้ใคร่ครวญและอธิษฐานกับพระเจ้า และรอคอยการช่วยกู้ที่จะมีมาของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *