วันศุกร์ที่ 11 มกราคม โคโลสี 2:1-7 “หยั่งราก”

ในคำอุปมาผู้หว่านเมล็ดพืช พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายว่า เมล็ดพืชที่ตกในดินดีและเกิดผลร้อยเท่า คือ คนที่ฟังพระวจนะ (คำสอน) และนำไปปฏิบัติตาม (มาระโก 4:20) เช่นเดียวกันกับเปาโลที่อยากเห็นชีวิตพี่น้องที่เมืองโคโลสีเติบโตขึ้นในความเชื่อ

Q1 เปาโลรู้ว่า มีการล่อลวงเกิดขึ้นท่ามกลางพี่น้องที่เมืองโคโลสี (ข้อ 4) และได้ให้คำแนะนำที่จะช่วยพี่น้องเหล่านั้นให้อยู่รอดจากการล่อลวงไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 2-3, 6-7 ประกอบ)
Q2 “จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ” คุณคิดว่า คุณจะต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ประโยคนี้เป็นจริงในชีวิตคริสเตียนของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *