วันพุธที่ 16 มกราคม โคโลสี 3:18-4:1 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น”

ชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่เติบโตเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นชีวิตที่เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นด้วย ซึ่งเปาโลได้พูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามี ภรรยา และลูก รวมถึงความสัมพันธ์ในที่ทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

Q1 แม้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะ “สั่ง” (จากคำว่า จง….) ให้ภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามี สามีจะต้องรักภรรยา และบุตรจะต้องเชื่อฟังบิดามารดา ทาสต้องเชื่อฟังนาย และนายต้องปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อทาส แต่สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการกระทำตามนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 23 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้ในครอบครัวของคุณ ในฐานะสามี/พ่อ ภรรยา/แม่ และ ลูก รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *