วันอังคารที่ 22 มกราคม เอเฟซัส 2:1-10 “โดยพระคุณ”

เปาโลได้ชี้ถึงธรรมชาติบาปของมนุษย์ และการกระทำของมนุษย์ที่ล้วนแต่ทำตามใจตัวเอง (ทำบาป) แต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ไม่อยากเห็นมนุษย์ต้องถูกลงโทษ  เพราะพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า ค่าจ้างของความบาปคือ “ความตาย” ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ “พระคุณ” (พระคุณ หมายถึง การได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ – ความรอด และการไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ – การลงโทษ)

Q1  คุณเห็นด้วยกับคำสอนเรื่อง “พระคุณ” และ “การกระทำ” ในข้อ 8-9 อย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวนถึง “พระคุณ” ที่คุณได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *