วันพุธที่ 23 มกราคม มาระโก 10:17-31 “ทรงกระทำให้สำเร็จ”

เรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มในพระคัมภีร์ตอนนี้ ช่วยยืนยันอีกครั้งว่า ความรอด ไม่สามารถซื้อหามาได้ด้วยการประพฤติ หรือความร่ำรวย ในทางตรงกันข้ามความประพฤติหรือความร่ำรวยกลับทำให้ความรอดห่างไกลจากชีวิตของเรามากขึ้น

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐีหนุ่มต้องเดินหันหน้าจากไป ทั้งๆ ที่ตั้งใจมาหาพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้รับความรอด และได้รับชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 17)? (ดูข้อ 21, 22, 23, 24, 25 ประกอบ)
Q2 ประโยคที่ว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” ช่วยทำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของความรอดที่คุณมีในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *