วันศุกร์ที่ 25 มกราคม กาลาเทีย 4:1-7 “บุตรของพระเจ้า”

เปาโลชี้ให้เห็นว่า ความรอดไม่เพียงแต่เปลี่ยนเราจากคนบาป ให้เป็นคนชอบธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนกับประตูบ้านที่เปิดออก และต้อนรับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าด้วย

Q1  อะไรคือ “ฐานะใหม่” หลังจากที่เราได้รับความรอด และฐานะนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (ดูข้อ 5, 6, 7 ประกอบ)
Q2 ในฐานะที่คุณเป็น “บุตรของพระเจ้า” คุณคิดว่า คุณจะทำสิ่งใดให้พระเจ้าผู้ที่เป็นเสมือนบิดาพึงพอใจ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *