วันอังคารที่ 29 มกราคม อพยพ 28:1-30 อาโรน – “ปุโรหิต”

พระเจ้าทรงเลือกอาโรนและตระกูลของเขาให้ทำหน้าที่ปุโรหิต ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากในการปรนนิบัติพระเจ้าในพลับพลา และเป็นเสมือนคนกลางระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุด และเสี่ยงชีวิตด้วย เพราะปุโรหิตจะต้องเข้าไปถวายบูชาในส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุด ถ้าปุโรหิตคนใดมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ ก็จะล้มลงตายทันที ดังนั้นที่เสื้อผ้าของปุโรหิตจึงมีการติดลูกกระพรวนไว้ด้วย ถ้าไม่ได้ยินเสียงกระพรวน ก็จะทราบว่า ปุโรหิตเสียชีวิตแล้ว (28:35)

Q1  ชุดเสื้อผ้าของปุโรหิต โดยเฉพาะในส่วนของแก้ว 2 แผ่น ที่ติดที่เอโฟด (บนบ่า) และอูริมกับทูมมิม ที่เป็นทับทรวงอก สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของปุโรหิตที่มีต่อชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า อย่างไร? (ดูข้อ 9-12 และ 29-30 ประกอบ)
Q2 อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานใจแห่งผู้เลี้ยง และใจแห่งการสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าว เพื่อสมาชิกทุกๆ คนจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ และในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *