วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:38-42 “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย”

การยกโทษให้กัน หรือการอภัยให้แก่กันและกันในสังคมของเราดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงทุกวันๆ  ภาพที่เข้ามาแทนที่คือ ถ้าใครดีมาก็ดีตอบ แต่ถ้าใครร้ายมาก็ร้ายตอบ  รอคอยจังหวะที่จะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นค่านิยมของสังคม และพูดกันจนติดปากว่า “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย” ซึ่งไม่แตกต่างจากค่านิยมหรือคำสอนที่มีในสมัยของพระเยซูคริสต์ว่า “ตาต่อตา และฟันแทนฟัน” (ข้อ 38)

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงมีแนวความคิดที่แตกต่างจากคนสมัยนั้น และพระองค์ทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ 4 เรื่องด้วยกัน มีอะไรบ้าง ?
Q2 คำสอนของพระเยซูคริสต์ สอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์ที่ว่า “อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้น เป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา” (โรม 12:20) คุณจะนำค่านิยมใหม่นี้ไปใช้ในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *