วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 2:1-10 “เกิดผลดี”

สามเดือนต่อมาในเดือนนิสาน ในขณะที่เนหะมีย์ทำหน้าที่ของตนตามปกติ  แต่ดูเหมือนว่า เรื่องราวที่เขาคิดอยู่ในใจ ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ เกี่ยวกับพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็ม และกำแพงเมือง ได้แสดงออกมาทางสีหน้า (ข้อ 1) จนทำให้กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสสังเกตได้ และสอบถามเนหะมีย์ว่า เกิดอะไรขึ้น จนนำไปสู่คำตอบในข้อ 8ก. ที่ว่า “พระราชาพระราชทานทุกสิ่งตามที่ข้าพเจ้าทูลขอ”

หมายเหตุ: เดือนคิสเลฟ คือ เดือนธันวาคม  เดือนนิสาน คือ เดือนมีนาคม

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระราชาประทานทุกสิ่งที่เนหะมีย์ทูลขอ? (ดูบทที่ 1:11ข. และข้อ 4, 8ข. ประกอบ)
Q2 จากพระธรรมโรม 8:28 ที่ว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” และ สิ่งที่เนหะมีย์ได้รับจากพระเจ้าหนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *