วันพุธที่ 13 มีนาคม กิจการ 9:36-43 “จงลุกขึ้น”

เหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานให้คนตายฟื้นคืนชีวิต เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่ง แต่ถ้าสิ่งนี้ถูกกระทำโดยสาวกของพระองค์ นอกจากจะเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของคำอธิษฐานด้วย และสาวกคนที่ทำให้เราเห็นถึงพลังของคำอธิษฐานคือ เปโตร

Q1 ทำไมคำอธิษฐานที่ดูง่ายๆ สั้นๆ ของเปโตร จึงเต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้? (ดูข้อ 34 ก่อนหน้านี้ในบทเดียวกัน และข้อ 42 ประกอบ)
Q2 “จงลุกขึ้น” ขอให้คำอธิษฐานของเปโตรที่ชุบชีวิตคนให้ฟื้นจากความตาย มีพลังให้คุณลุกขึ้น และเริ่มต้นที่จะมีชีวิตแห่งการอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ด้วย เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *