วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม กิจการ 12:1-18 “อัศจรรย์ใจ”

มีหลายครั้งที่เราอธิษฐาน แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่า คำอธิษฐานนั้นจะมีพลังหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ไม่น่าเป็นไปได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือ “พลังของคำอธิษฐาน” ไม่ได้เกิดจาก “ผู้ที่อธิษฐาน” แต่เกิดจากผู้ที่เราอธิษฐานทูลขอ นั่นคือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ผู้ทรงพลานุภาพสูงสุดซึ่งพระคัมภีร์พูดไว้ว่า “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” (ลูกา 1:37)

Q1 ในขณะที่เปโตรถูกจับขังคุก คริสตจักรได้อธิษฐานวิงวอนทูลขอการช่วยกู้จากพระเจ้าอย่างขะมักเขม้น (ข้อ 5, 12) ผลที่เกิดขึ้นคือ? (ดูข้อ 11, 14-16 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีความเชื่อในพลังของคำอธิษฐาน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *