สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013

สูจิบัตร 10 มีนาคม 2013

國語部程序表二○一三年三月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 มีนาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรรณิษา/คุณพรพรรณา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภีรพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ เพียงผู้เดียว ข้าจะรักและบูชา ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 6:43-49” คุณภีรพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา : พลเมืองของพระเจ้า “เอเฟซัส 2:11-22”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เราจะสร้างประชากร”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *