วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ยากอบ 5:13-18 “พระเจ้าจะทรงโปรด..”

เวลาที่เราเจ็บป่วย สิ่งแรกที่เรามักจะคิดถึงคือ การอธิษฐานเผื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรจะกระทำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึงข้อพระคัมภีร์ในยากอบที่จะเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ ที่บอกกับเราว่า คนเจ็บป่วยจะหายถ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อ (ข้อ 16) จะหายถ้าสารภาพบาป (ข้อ 16) รวมถึงมีการอ้างถึงการอธิษฐานของเอลียาห์ที่อธิษฐานขอไม่ให้ฝนตก และฝนหยุด แต่เราต้องไม่ลืมว่า ยังมีอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องนำเข้ามาเกี่ยวข้องคือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรด….” (ข้อ 15)  และ “ฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้”  (ข้อ 18)

Q1 คุณคิดว่า “การเกิดผล” “การหายป่วย” “ความเชื่อ” และ “พระเจ้าจะทรงโปรด…” เกี่ยวข้องกันอย่างไรในการที่จะเห็นถึงคำตอบ และพลังแห่งคำอธิษฐาน?
Q2 คิดถึงพี่น้องที่คุณรู้จักที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ และใช้เวลาอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *