วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม มัทธิว 26:36-46 “อธิษฐาน อธิษฐาน อธิษฐาน”

พลังแห่งการอธิษฐานไม่เพียงแต่ให้เราได้เห็นถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากคำตอบ หรือการอัศจรรย์ที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บาง
อย่างที่เราอาจไม่อยากเจอก็ได้ เพื่อเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้า เหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่กำลังเผชิญหน้ากับการถูกตรึงที่ไม้กางเขน สิ่งที่พระองค์เลือกกระทำในตอนนั้นคือ อธิษฐาน อธิษฐาน และอธิษฐาน (ข้อ 36, 42, 44)

Q1 คำพูดของพระเยซูคริสต์ในข้อที่ 41 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง” ช่วยให้เราเห็นพลังแห่งคำอธิษฐานอย่างไร?
Q2 มีเรื่องใดที่คุณอ่อนแอ และยังไม่พร้อมเผชิญหน้าในเวลานี้ จงเลียนแบบพระเยซูคริสต์ อธิษฐาน อธิษฐาน และอธิษฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *