วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม กิจการ 5:1-11 “ยักยอก”

“อย่าโลภ” เป็นบัญญัติสุดท้ายในบัญญัติสิบประการ แต่ดูเหมือนผลกระทบจากความบาปนี้ค่อนข้างรุนแรงและนำความเสียหายให้เกิดขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้ เหมือนเรื่องที่เกิดกับอานาเนียและสัปฟีราซึ่งได้ปล่อยให้ความโลภครอบงำ จนยักยอกเงินส่วนที่ต้องถวายให้กับพระเจ้า

Q1 คุณคิดว่า ทำไมอานาเนียและสัปฟีราต้องถูกลงโทษถึงตาย? (ดูข้อ 3-4, 9 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำเอาบทเรียนจากเรื่องอานาเนียและสัปฟีรามาใช้ในส่วนของการถวายสิบลดอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *