เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 28 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 31:1-14

พระเจ้าตรัสว่า “เราจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขา” (ข้อ 10) พระเยซูคริสต์ก็ทรงเปรียบตัวพระองค์ว่าเป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (ยอห์น 10:11-14) ในช่วงที่ผ่านมาคุณได้มีประสบการณ์ในความรัก การดูแล และการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างไร? คุณตอบสนองต่อความรักนั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *